مشوقهای و معافیت مالیاتی

 

انتصاب رئيس كل بيمه مركزي

نظرسنجي

نظر شما در مورد سایت چیست

عالی 35.5%
خوب 8.8%
متوسط 7.5%
بد 46.7%


مشاهده نتايج

مشوق ها ومعافیتهای  مالیاتی 

علی بهمنش

کارشناس ارشد حقوق عمومی 

مشاور دادرسی مالیاتی

بهمن۱۳۹۷


بخش مشوق ها، تسهيلات و معافيت هاي قانونی

1- معافيت كشاورزي

درآمد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور و ماهيگيري، نوغان داري، احياي مراتع جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف ميباشند. كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي )ايراني و غيرايراني(، از شروع فعاليت ميتوانند از معافيت مذكور بهرهمند گردند.

مستند قانوني ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم

2- معافيت حقوق

پنجاه درصد (50 درصد)ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه كشور بخشوده ميشود. كليه اشخاص حقيقي (اعم از ايراني و غيرايراني)شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه كشور تا زماني كه محل اشتغال آنان در فهرست مذكور قرار دارد، ميتوانند از بخشودگي مذكور بهره مند گردند.

مستند قانوني ماده 92 قانون ماليات هاي مستقيم

3- معافيت فعاليتهاي آموزشي، خدماتي و ورزشي

ماده 134- درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفهاي، آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي و مهدهاي كودك در مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند، همچنين درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليتهاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف ميباشند.

مستند ماده 134 ق.م.م )بند 32 ماده واحد اصلاح ق.م.م 1394(

4- معافيت فعاليتهاي فرهنگي

فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي و قرآني )داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاههاي ذي ربط(، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام ميشوند، از پرداخت ماليات معاف ميباشند.

مستند ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم

) به موجب جزء د بند 34 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم 1394(

5- معافيت تعاوني

ماده 133- صددرصد )100%( درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي، شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانشآموزان از ماليات معاف ميباشند.

مستند ماده 133- قانون مالياتهاي مستقيم

6- معافيت صادرات

ماده 141- صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش كشاورزي و بيست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر ميگردد. فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

مستند قانوني ماده 141 ق.م.م

ماده 141- تبصره 1- درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا ميشوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر ميشوند از شمول ماليات معاف است.

7- معافيت محصولات صنايع دستي

ماده 142- درآمد كارگاههاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركتهاي تعاوني و اتحاديههاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است.

مستند قانوني ماده 142ق.م.م

8- معافيت فعاليت هاي توليدي، معدني و گردشگري

درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستانها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده

كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري يا مجوز صادر ميشود، از تاريخ شروع بهرهبرداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق كمترتوسعهيافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات ميباشد.

ماده 132- درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستانها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري يا مجوز صادر ميشود، از تاريخ شروع بهرهبرداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنجسال و در مناطق كمترتوسعهيافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات ميباشد.

الف- منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه مؤديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالياتي كشور مي باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه ميشود.

ب- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراكز موضوع اين ماده كه داراي بيش از پنجاه نفر نيروي كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد ) 50%( افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش كاركنان يكسال اضافه ميشود. تعداد نيروي كار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي كار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان محقق ميشود. در صورت كاهش نيروي كار از حداقل افزايش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالياتي اين بند استفاده كرده باشند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول ميشود. افرادي كه بازنشسته، بازخريد و مستعفي ميشوند كاهش محسوب نميگردد.

پ- دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذكور موضوع اين ماده واقع در شهركهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهركهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق كمترتوسعه يافته، به مدت سه سال افزايش مي يابد.

ت- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونهاي است كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه ميشود.

ث- به منظور تشويق و افزايش سرمايهگذاريهاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايهگذاري در مناطق كمترتوسعهيافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار ميگيرد:

1 - در مناطق كمترتوسعه يافته:

ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذكور در صدر اين ماده تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداختشده برسد، با نرخ صفر محاسبه ميشود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده ) 105( اين قانون و تبصرههاي آن محاسبه و دريافت ميشود.

2 - در ساير مناطق: پنجاهدرصد )50%( ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذكور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاهدرصد ) 50%( باقي مانده با نرخهاي مقرر در ماده )105( قانون مالياتهاي مستقيم و تبصرههاي آن محاسبه و دريافت ميشود. اين حكم تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداختشده شود، ادامه مييابد و بعد از آن، صددرصد ) 100%( ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده )105( اين قانون و تبصرههاي آن محاسبه و دريافت ميشود.

ج- استثناي زمين مذكور در انتهاي بند )ت( ، در مورد سرمايهگذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل و نقل، بيمارستانها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيينشده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذيصلاح، جاري نمي باشد.

چ- درصورت كاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداختشده اشخاص مذكور كه از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده كرده باشند، ماليات متعلق و جريمههاي آن مطالبه و وصول ميشود.

ح- درصورتيكه سرمايهگذاري انجامشده موضوع اين ماده با مشاركت سرمايهگذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد بهازاي هر پنجدرصد )5%( مشاركت سرمايهگذاري خارجي به ميزان دهدرصد )10%( به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاهدرصد )50%( اضافه ميشود.

خ- شركتهاي خارجي كه با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام كنند درصورتيكه حداقل بيستدرصد ) 20%( از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همكاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذكور مشمول حكم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه درصد )50%( تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذكور در اين ماده برخوردار ميباشند.

د- نرخ صفر مالياتي و مشوقهاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران و پنجاه كيلومتري مركز استان اصفهان و سي كيلومتري مراكز ساير استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن نميشود.

واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانههاي ذيربط و معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور در هر حال از امتيازاين ماده برخوردار ميباشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در كليه مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه ميشود و از مشوقهاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار ميباشند.

ذ- فهرست مناطق كمتر توسعهيافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سهماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخصهاي نرخ بيكاري و سرمايهگذاري در توليد تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر ميباشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذيربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوقهاي مناطق كمترتوسعهيافته است.

ر- كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي كه قبل از اجراي اينماده پروانه بهرهبرداري از مراجع قانوني ذيربط أخذ كرده باشند

تا مدت شش سال پس از تاريخ لازمالاجراشدن اين ماده از پرداخت پنجاهدرصد ) 50%( ماليات بر درآمد ابرازي معاف ميباشند. حكم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از كشور مجري نيست.

ز- صددرصد )100%( درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذيربط كه از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات ميباشد.

ژ- ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي كتمانشده ميباشد. اين حكم در مورد كليه احكام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجري است.

س- معادل هزينههاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانههاي ذيربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراكز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام مي شود، مشروط بر اينكه گزارش پيشرفت سالانه آن بهتصويب شوراي پژوهشي دانشگاهها و يا مراكز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليتهاي توليدي و معدني آنها كمتر از پنج ميليارد ) 5,000,000,000( ريال نباشد، حداكثر به ميزان دهدرصد )%10( ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذكور بخشوده ميشود. معادل مبلغ منظورشده به حساب ماليات اشخاص مذكور، بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.

ماده 138 مكرر- اشخاصي كه آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه طرح و سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي را در قالب عقود مشاركتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف ميشوند و براي پرداخت كننده سود، معادل سود پرداختي مذكور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي ميشود.

تبصره 1- استفاده كننده از معافيت موضوع اين ماده تا دو سال نمي تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج كند. در صورت كاهش آورده نقدي، به ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه ميشود.

ماده 133 - صد درصد ) 100 %( درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي، شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانشآموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است.

ماده 142 - درآمد كارگاههاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است.

ماده 92 – پنجاه درصد ) 50 %( ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه افيته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده ميشود.

ماده 81 - درآمد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغان داري، احياي مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف ميباشد.

ماده 141 - صددرصد) 100 %( درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش كشاورزي و بيست درصد) 20 %( درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي گردد . فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

تبصره 1- درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت عبوري )ترانزيت( به ايران وارد مي شوند و بدون تغيير در ماهيت ايبا انجام كاري بر روي آن صادر ميشوند مشمول ماليات با نرخ صفر ميگردد. ماده 142 - درآمد كارگاههاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است. ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران:

اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليت هاي اقتصادي اشتغال دارند،نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از انقضاي پانزده سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيات وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. قانون اصلاح ماده )13( قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران: ماده واحده ـ مدت »پانزده سال« مندرج در ماده )13( قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به مدت »بيست سال« اصلاح مي شود.تاريخ بروز رساني

.«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»
سایت www.ibib.irطبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.كليه حقوق برای علی بهمنش محفوظ است
پاسخگویی فقط با ارسال یک پیامک 10009124440098
www.ibib.ir@gmail.com
تهران بلوار کشاورز پلاک 322 واحد6
صندو ق پستی:635-14185
FAX:+982166930153
982166930730+
989124440098+
بیمه مرکزی بیمه ایران بیمه آسیا بیمه البرز بیمه دانا بیمه پاسارگاد بيمه صادرات وسرمايه گذاري بيمه كارآفرين بیمه توسعه بيمه حافظ بيمه سينا بيمه دي بيمه اميد بيمه ملت بيمه پارسيان بيمه رازي بيمه نوین بيمه سامان