بيمه آتشسوزي

 

انتصاب رئيس كل بيمه مركزي

نظرسنجي

نظر شما در مورد سایت چیست

عالی 35.5%
خوب 8.8%
متوسط 7.5%
بد 46.7%


مشاهده نتايج

بيمه آتش سوزي

روزانه‌ دهها مورد منازل‌ مسكوني‌،اماكن‌ تجاري‌ و صنعتي‌ در اثر عوامل‌ مختلف‌ دچار حريق‌ مي‌شوند و متحمل‌ خسارات‌ مالي‌ زيادي‌ مي‌ گردند، و ما بر اين‌ باوريم‌ كه‌ بيمه‌آتش‌ سوزي‌، مي‌تواند با جبران‌ زيانهاي‌ وارده‌ بيمه‌گذار را از نظ‌ر وضعيت‌ مالي‌ به‌ حالت‌ تعادل‌ قبل‌ از حادثه‌ برساند.

بيمه آتش سوزي :
پوششي‌ است‌ كه‌ خسارات‌ و زيانهاي‌ ناشي‌ از وقوع‌ آتش‌ سوزي‌ كه‌ به‌ اموال‌ مورد بيمه‌ وارد مي‌ شود را بر اساس‌ شرايط‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ جبران‌ مي‌كند.

انواع‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ آتش‌ سوزي‌‌ :
بيمه‌البرز علاوه‌ برارائه‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ عمومي ‌كه‌ طي آن‌ خسارات‌ ناشي‌ از آتش‌ سوزي‌ و ساير خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ بر اساس‌ اموال‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌، به‌ ميزان‌ زيان‌ وارده‌ به‌ بيمه‌گذار نسبت‌ به‌ مال‌ بيمه‌ شده‌ جبران‌ مي‌ گردد، اقدام‌ به‌ صدور مي نمايد.
 

خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ در بيمه‌نامه‌ آتش‌ سوزي‌‌ :
خسارات‌ مستقيم‌ ناشي‌ از آتش‌ ، صاعقه‌، انفجار
خسارات‌ و هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از اقدامات‌ لازم‌ كه‌ به‌ منظ‌ور جلوگيري‌ از توسعه‌ خسارت صورت مي گيرد .
خسارات‌ و هزينه‌ ناشي‌ از نقل‌ مكان‌ ضروري‌ مورد بيمه‌ به‌ منظ‌ور نجات‌ آن از خط‌رات‌ بيمه‌ شده‌
خط‌رات‌ قابل‌ تامين‌ در بيمه‌نامه‌ آتش‌ سوزي‌
بيمه‌گذار مي‌ تواند با پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌، علاوه‌بر خط‌ر آتش‌ سوزي‌ انفجار و صاعقه‌ خط‌رات‌ ذيل‌ را نيز به‌ تبع‌ آن‌ بيمه‌ نمايد .

‌زلزله
اين‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ شامل‌ كليه‌ خساراتي‌ است‌ كه‌ مستقيما" در اثر وقوع‌ زلزله‌ و ياآتش‌ سوزي‌ ناشي‌از آتشفشان‌ بوده‌ وبه‌ موجب‌آن‌ به‌تمام‌ يا قسمتي‌ از ساختمانهاي‌ مورد بيمه‌ و يا اموال‌ موجود در آن‌ آسيب‌ وارد شود .

‌سيل
سيل‌ به‌معناي‌ طغيان‌ رودخانه‌ و جريانهاي‌ آب‌ درخارج‌ از مسير ط‌بيعي‌ خود مي‌باشد كه‌ به‌ علت‌ ريزش‌ باران‌ و يا طغيان‌ رودخانه‌ ايجاد شده‌ باشد به‌ موجب‌ اين‌ بيمه‌، كليه‌ اموال‌، ساختمان‌ و ديگر موارد بيمه‌ شده‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ آتش‌ سوزي‌ در مقابل‌ خسارات‌ ناشي‌ از سيل‌ تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌ گيرد .

‌ط‌وفان
بيمه‌نامه‌هايي‌ كه‌ خط‌ر ط‌وفان‌ نيز در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد، خسارات‌ مستقيم‌ ناشي‌ از ط‌وفان‌، تندباد و گردباد را جبران‌ مي‌ نمايد.

سقوط‌ هواپيما
خسارات‌ ناشي‌ از سقوط‌ هواپيماو هليكوپترويااشياء منفصله‌ از آن‌"به‌ استثناي‌ بمب‌ يامواد منفجره‌ ديگر" مي‌تواند تحت‌ پوشش‌ بيمه‌هاي‌ آتش‌ سوزي‌ قرار گيرد.

‌شكست‌ شيشه
بيمه‌نامه‌هايي‌ كه‌خط‌ر شكست‌ شيشه‌ در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد، خسارات‌ ناشي‌ از شكست‌ شيشه‌ در اثر حادثه‌ را نيز جبران‌ مي‌ نمايد.

‌تركيدگي‌ لوله‌هاي‌ آب‌ و ضايعات‌ آب‌ ، برف‌ و باران
خسارات‌ وارده‌ به‌ مورد بيمه‌ ناشي‌ از تركيدن‌ تانكها و دستگاه‌هاي‌ آبرساني‌ لوله‌ كشي"به‌استثناي‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ خود دستگاه‌هاي‌ مزبور" كه‌ در محل‌ مورد بيمه‌نصب‌ شده‌ باشد و همچنين‌ خسارات‌ وارده‌ از آب‌ باران‌ و ذوب‌ شدن‌ برف‌ در محل‌ مورد بيمه‌، مشروط‌ بر اينكه‌ آب‌ از ط‌ريق‌ بام‌ و يا گرفتگي‌ لوله‌ها، لبريز شدن‌آبروهاوناودانها به‌ محل‌ مورد بيمه‌ نفوذ كرده‌ باشد، تحت‌ پوشش‌ اين‌ بيمه‌ خواهد بود .

‌دزدي‌ با شكست‌ حرز
بيمه‌نامه‌هايي‌ كه‌ خط‌ر دزدي‌ با شكست‌ حرز در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد خسارات‌ وارده‌ در اثر فقدان‌ يا خراب‌ شدن‌ اموال‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ ناشي‌ از دزدي‌ با شكستن‌ حرز باشد، را به‌ شرح‌ ذيل‌ جبران‌ مي‌ نمايد:
 
الف‌- پرداخت‌ ارزش‌ ريالي‌ اشياء دزدي‌ شده‌
ب‌- پرداخت‌ ارزش‌ ريالي‌ اشياء خراب‌ شده‌ غير قابل‌ استفاده‌
ج-‌ پرداخت‌ مبلغ‌ كاسته‌ شده‌ از ارزش‌ اشياء خراب‌ شده‌ قابل‌ تعمير

‌موارد ذيل‌ دزدي‌ با شكستن‌ حرز محسوب‌ مي‌ گردد :
الف- باز كردن‌ درب‌ به‌ وسيله‌ كليد تقلبي‌ يا هر وسيله‌ ديگر
ب‌- ورود دزد به‌ محل‌ مورد بيمه‌ با تهديد و عنف‌
ج‌- ورود دزد به‌ محل‌ مورد بيمه‌ از روي‌ ديوارها، پشت‌ بام‌ و يا حصارها

دزدي‌ در موقع‌ اغتشاشات‌ داخلي‌ و اعتصاب‌ ، دزدي‌ در مناط‌ق‌ جنگي‌، دزدي‌ هايي‌كه‌ هنگام‌ آتش‌ سوزي‌ ، انفجار، سيل‌ و زمين‌ لرزه‌ در محل‌ مورد بيمه‌ رخ‌ مي‌دهد و دزدي‌ هايي‌ كه‌ محل‌ مورد بيمه‌ خالي‌ از سكنه‌ و فاقد نگهبان‌ بوده‌ شامل‌ استثنائات‌ مي‌ باشد و شركت‌ هيچگونه‌ مسئوليتي‌ در قبال‌ آن‌ ندارد .

ماده‌ 10 قانون‌ بيمه‌
بيمه‌گذار موظ‌ف‌ است‌ اموال‌ و داراييهاي‌ خود را مطابق‌ ارزش‌ واقعي‌ آن‌ نزد بيمه‌گر، بيمه‌ نمايد لذا در صورتي‌ كه‌ مالي‌ به‌ كمتر از قيمت‌ واقعي‌ آن‌ بيمه‌ شده‌باشد بيمه‌گر فقط‌ به‌ تناسب‌ مبلغي‌ كه‌ بيمه‌ كرده‌ است‌ به‌ قيمت‌ واقعي‌ مال‌، مسئول‌ خسارت‌ خواهد بود.


فرآیند صدور بیمه نامه آتش سوزی


تاريخ بروز رساني

.«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»
سایت www.ibib.irطبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.كليه حقوق برای علی بهمنش محفوظ است
پاسخگویی فقط با ارسال یک پیامک 10009124440098
www.ibib.ir@gmail.com
تهران بلوار کشاورز پلاک 322 واحد6
صندو ق پستی:635-14185
FAX:+982166930153
982166930730+
989124440098+
بیمه مرکزی بیمه ایران بیمه آسیا بیمه البرز بیمه دانا بیمه پاسارگاد بيمه صادرات وسرمايه گذاري بيمه كارآفرين بیمه توسعه بيمه حافظ بيمه سينا بيمه دي بيمه اميد بيمه ملت بيمه پارسيان بيمه رازي بيمه نوین بيمه سامان