بيمه مسوليت بيمه البرز

 

انتصاب رئيس كل بيمه مركزي

نظرسنجي

نظر شما در مورد سایت چیست

عالی 35.5%
خوب 8.8%
متوسط 7.5%
بد 46.7%


مشاهده نتايج

 

بيمه مسئوليت

بر اساس‌ قانون‌ مسئوليت‌ مدني‌ ايران‌، كليه‌افراد جامعه‌ اعم‌ ازاشخاص‌ حقيقي‌ وحقوقي‌ در قبال‌ زيان‌ و صدمات‌ وارده‌ به‌ ديگران‌ مسئول‌ مي‌ باشند و نسبت‌ به‌جبران‌ آن‌ بايد اقدام‌ نمايند بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ متداول‌ بر پايه‌ مسئوليت‌شبه‌ جرمي‌ يا شبه‌ عمدي‌ است‌ كه‌ عامل‌ زيان‌ از روي‌ بي‌ احتياطي‌ و غفلت‌ ،موجب‌ ضرر و زيان‌ جاني‌ و مالي‌ به‌ شخص‌ ديگري‌ مي‌ شود احراز مسئوليت‌ افراد نيزتوسط‌ مراجع‌ قضائي‌ تعيين‌ ميگردد.با توجه‌ به‌ گستردگي‌ مسئوليت‌ مدني‌ افراددر محدوده‌ كار و زندگي‌ ، بيمه‌ نامه‌ هاي‌ متنوعي‌ در اين‌ زمينه‌ از ط‌رف‌ شركت‌بيمه‌ البرز به‌ عموم‌ مردم‌ ارائه‌ مي‌ شود كه‌ با استقبال‌ زيادي‌ نيز روبروگرديده‌ است‌ براي‌ آشنايي‌ بيشتر، شرح‌ مختصري‌ از انواع‌ آن‌ بيان‌ مي‌ شود:
 

بيمه‌ مسئوليت‌ حرفه‌ اي‌ پزشكان‌ ، پيراپزشكان‌ ،دندانپزشكان‌ ،آزمايشگاه‌ ، تشخيص‌ ط‌بي‌ راديولوژي‌
 
موضوع‌ اين‌ بيمه‌، جبران‌ مسئوليت‌ حرفه‌اي‌ بيمه‌ گزار " پزشك‌" كه‌ ناشي‌ از قصور، خطا، اشتباه‌ يا غفلت‌ وي‌ در انجام‌ امور پزشكي‌ است‌ كه‌ منجربه‌ ورود صدمات‌ جسماني‌ يا فوت‌ اشخاص‌ گردد و در ارتباط‌ با معالجه‌، مداوا ياعمل‌ جراحي‌ بيماران‌ باشد همچنين‌ مسئوليت‌ ناشي‌ از اعمال‌ انجام‌ شده‌ در مدت‌بيمه‌ نامه‌ در صورت‌ احراز انتساب‌ آن‌ به‌ اعمال‌ مذكور، ظ‌رف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ ازتاريخ‌ انجام‌ عمل‌ نيز تحت‌ پوشش‌ مي‌باشد هزينه‌هاي‌ دادرسي‌ متعلقه‌ در هر دعوي‌مشمول‌ تعهدات‌ بيمه‌گر محسوب‌ مي‌ گردد توصيه‌ ما به‌ تمام‌پزشكان‌ و جراحان‌محترم‌ اخذ پوشش‌ بيمه‌اي‌ با تعهدات‌ مناسب‌ است‌.

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ كارفرمايان‌ در قبال‌ كاركنان‌

كليه‌ كارفرمايان‌ نسبت‌ به‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ كاركنان‌ وكارگران‌ كه‌ ناشي‌ از حوادث‌ حين‌ كار باشد و منجر به‌ صدمات‌ جسمي‌ و جاني‌ شود ،مسئول‌ هستند.رعايت‌ اصول‌ حفاظ‌تي‌ جهت‌ پيشگيري‌ از وقوع‌ حوادث‌ كار براي‌كليه‌ كار فرمايان‌ الزامي‌ است‌ ، اما قصور در اجراي‌ صحيح‌ اين‌ اصول‌، منشاءبروز صدمات‌ و زيان‌ به‌ كاركنان‌ ميگردد جبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو ناشي‌ ازحوادث‌ كار با بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ كارفرما قابل‌ تامين‌ است‌ كليه‌ كاركنان‌شاغل‌ در محدوده‌ كارگاه‌ تحت‌ پوشش‌ اين‌ بيمه‌ خواهند بود مگر آنكه‌ ط‌بق‌ قانون‌به‌ عنوان‌ كارگر ط‌رف‌ قرارداد كارفرما تلقي‌ نگردند حداكثر تعهد بيمه‌ گر درجبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو براي‌ هر نفر در حد ديه‌ خواهد بود.

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ ناشي‌از عمليات‌ ساختماني‌- عمراني‌

گاهي‌ در ط‌ول‌ انجام‌ عمليات‌ ساختماني‌، خسارت‌ مالي‌ و صدمات‌جاني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد مي‌آيد كه‌ ناشي‌ از عمليات‌ تخريب‌ ، گودبرداري‌، پي‌كني‌ نصب‌ اسكلت‌ و ساير كارهاي‌ عمراني‌ است‌ و صاحبكار، پيمانكار و يا كاركنان‌آنها مسئول‌ جبران‌ غرامت‌ وارده‌ خواهند بود با اخذ اين‌ بيمه‌ نامه‌، مسئوليت‌صاحبكار و كليه‌ عوامل‌ اجرائي‌ به‌ ط‌ور مشترك‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ تحت‌ پوشش‌مي‌ باشند و جبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو ط‌بق‌ راي‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ قابل‌پرداخت‌ خواهد بود.

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ ماشين‌ آلات‌ساختماني‌ و كارگاهي‌

ماشين‌ آلات‌ ساختماني‌ و كارگاهي‌ مانند لودر، بولدوزر، بيل‌مكانيكي‌، گريدر، جرثقيل‌، تاور كرين‌، غلط‌ك‌ و ليفتراك‌ به‌ ط‌ور وسيعي‌ دراجراي‌ عمليات‌ ساختماني‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌ گيرد وسعت‌ كارگاههاي‌ عمراني‌ وامكان‌ تردد ماشين‌ آلات‌ در بين‌ كارگاهها، وقوع‌ حوادث‌ جاني‌ را براي‌ اشخاص‌ثالث‌ به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌ دارندگان‌ و رانندگان‌ ماشين‌ آلات‌ ، پيمانكاران‌اصلي‌ و فرعي‌ كه‌ ماشين‌ آلات‌ در اختيار يا تحت‌ اجاره‌ آنها است‌ ، مسئول‌جبران‌ غرامت‌ جاني‌اشخاص‌ ثالث‌ خواهند بود، مي‌ توانند نسبت‌ به‌ تهيه‌ اين‌بيمه‌ نامه‌ اقدام‌ نمايند كاركنان‌ صاحبكاران‌ و پيمانكاران‌ در اين‌ بيمه‌ نامه‌به‌ عنوان‌ اشخاص‌ ثالث‌ تلقي‌ نمي‌ گردند.

بيمه‌مسئوليت‌ مدني‌ مالكين‌ آسانسور

امروزه‌ آسانسورها در ساختمان‌ هاي‌ تجاري‌ و مسكوني‌، جزء تاسيسات‌اساسي‌ به‌ شمار مي‌ روند هر چند كه‌ تعمير و نگهداري‌ دوره‌ اي‌ آسانسورها ازط‌رف‌ مالكين‌ انجام‌ مي‌ شود وليكن‌ بروز حوادث‌ ناشي‌ از سهل‌ انگاري‌ درنگهداري‌، عيوب‌ قسمت‌ هاي‌ مكانيكي‌ و الكتريكي‌ "كه‌ ناگهاني‌ بروز مي‌ نمايد" سبب‌ ورود صدمات‌ جاني‌ به‌ استفاده‌ كنندگان‌ از آسانسور مي‌ گردد بيمه‌ مسئوليت‌آسانسور قراردادي‌ است‌ كه‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو سرنشينان‌ آسانسور را در صورت‌وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ مي‌ نمايد.

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ صاحبان‌ مجموعه‌ هاي‌ ورزشي‌

بروز حوادث‌ متنوع‌ و پر مخاط‌ره‌ براي‌ كليه‌ مراجعين‌ به‌ مجموعه‌هاي‌ ورزشي‌ خصوصا" نوجوانان‌ و جوانان‌، مشكلات‌ عديده‌اي‌ براي‌ صاحبان‌ و دست‌اندركاران‌ اين‌ مجموعه‌ ها پديد مي‌ آورد صاحبان‌ اماكن‌ ورزشي‌ همچون‌ استخرها،سالن‌ هاي‌ ورزشي‌ و بدنسازي‌ ضمن‌ رعايت‌ اصول‌ ايمني‌ و حفاظ‌تي‌، گاهي‌ باحوادثي‌ كه‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزينه‌ هاي‌ پزشكي‌ مراجعين‌ مي‌ شود،مواجه‌ ميگردند، كه‌ مناسبترين‌ راه‌ براي‌ جبران‌ غرامت‌ حوادث‌ پيش‌ بيني‌ نشده‌،استفاده‌ از بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ مجموعه‌ هاي‌ ورزشي‌ است.‌

بيمه‌مسئوليت‌ مدني‌ ناشي‌ از آتش‌ سوزي‌

گسترش‌ دامنه‌ آتش‌ سوزي‌ و انفجار به‌ مجاورت‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌،سبب‌ ورود خسارات‌ مالي‌ و جاني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ ميگردد غرامت‌ وارده‌ در چارچوب‌بيمه‌ آتش‌ سوزي‌ قابل‌ پرداخت‌ نيست‌ وليكن‌ اين‌ بيمه‌ نامه‌ كليه‌ زيان‌ هاي‌ناشي‌ از خط‌راتي‌ همچون‌ آتش‌ سوزي‌، انفجار، تركيدگي‌ لوله‌ هاي‌ آب‌ و ضايعات‌آب‌ و به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود توصيه‌ ما اخذ بيمه‌ نامه‌ مسئوليت‌مدني‌ در كنار بيمه‌ نامه‌ آتش‌ سوزي‌ مي‌ باشد.

بيمه‌ مسئوليت‌ متصديان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلي‌

بر اساس‌ مقررات‌ و قوانين‌ حمل‌ و نقل‌ از زمان‌ تحويل‌ تا زمان‌حمل‌ به‌ نقط‌ه‌اي‌ ديگر را تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌ دهد اين‌ خط‌رات‌ شامل‌ كليه‌حوادثي‌ است‌ كه‌ وسيله‌ حمل‌ را تهديد مي‌ كند مانند آتش‌ سوزي‌، صاعقه‌ ، انفجار،تصادف‌ ، تصادم‌، واژگون‌ شدن‌ و موارد مذكور در مواد 393 الي‌ 773 قانون‌ تجارت‌ .


تاريخ بروز رساني

.«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»
سایت www.ibib.irطبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.كليه حقوق برای علی بهمنش محفوظ است
پاسخگویی فقط با ارسال یک پیامک 10009124440098
www.ibib.ir@gmail.com
تهران بلوار کشاورز پلاک 322 واحد6
صندو ق پستی:635-14185
FAX:+982166930153
982166930730+
989124440098+
بیمه مرکزی بیمه ایران بیمه آسیا بیمه البرز بیمه دانا بیمه پاسارگاد بيمه صادرات وسرمايه گذاري بيمه كارآفرين بیمه توسعه بيمه حافظ بيمه سينا بيمه دي بيمه اميد بيمه ملت بيمه پارسيان بيمه رازي بيمه نوین بيمه سامان